Věrnostní program pestré odměny - pravidla soutěže

dále jen "Program"

1. Úvod

S členstvím v Programu není spojené žádné placení příspěvků ani vstupních poplatků.

1.1. Provozovatelem Programu je MPL KAUF, spol. s.r.o., se sídlem Švermova 15, 709 00 Ostrava, IČ: 64615944 "(dále jen MPL)".

1.2. Účastník Programu je zákazník MPL, který dovršil 18 let, má trvalý nebo přechodný pobyt v České republice a je zaregistrovnán ve věrnostním programu na http://www.pestreodmeny.cz/ a souhlasí s pravidly Programu (dále jen "Účastník").

2. Princip fungování

2.1. Program umožňuje všem Účastníkům získat za odebrané zboží (viz čl. 4.) body, za které může Účastník v souladu s těmito pravidly dále získat odměny.

2.2. Body přiděluje MPL způsobem uvedeným v čl. 4. odst. 2.

2.3. Body se sbírají na tzv. bodový účet MPL.

2.4. Informace o stavu na bodovém účtu si Účastník může zjistit na stránkách http://www.pestreodmeny.cz.

2.5. Body za odebrané zboží jsou připisovány na bodový účet Účastníka Programu každý den .

3. Členství


3.1. Program je určen pro zákazníky MPL uvedené v odstavci 1.2. Pro zařazení do programu a pro načítání bodů je podmínkou plnit platební morálku.

3.2. Účast v Programu je dobrovolná, vzniká registrací a je podmíněna souhlasem Účastníka s pravidly Programu.

3.3. MPL potvrdí členství po ukončení registračního procesu elektronickou poštou (emailem) a zašle Účastníkovi přihlašovací údaje. Automaticky je vytvořen bodový účet MPL.

3.4. Účast v Programu včetně práv s ním spojených je nepřevoditelná na jinou osobu a zaniká dnem zrušení MPL účtu.

3.5. Účastník může kdykoliv v průběhu trvání programu ukončit své členství elektronickou poštou (emailem).

3.6. MPL si vyhrazuje právo s okamžitou účinností vyloučit z Programu Účastníka, případně odebrat nasbírané body či zrušit učiněné objednávky dárkových předmětů v případě, že

• byla porušena účastníkem pravidla Programu
• v případě zániku firmy účastníka, nebo MPL
• účastník záměrně poskytl nesprávné údaje při registraci
• v případě úmrtí účastníka, který je fyzickou osobou
• pokud účastník ukončí pracovní poměr u společnosti, na kterou je vedená registrace
• v případě evidování jakýchkoli pohledávek vůči společnosti MPL po splatnosti
• zahájení insolvenčního řízení vůči zákazníkovi (účastníkovi programu), vstupu firmy do likvidace, nebo jinému způsobu zrušení, nebo přerušení podnikatelské činnosti

3.7. Organizátor programu si vyhrazuje právo odmítnout, popř. zrušit registraci do akce zákazníků z řad:

  • velkoobchodních firem, které nakoupený materiál nezpracovávají v rámci své podnikatelské činnosti, ale dále prodávají třetím osobám
  • firem, které mají sjednány krátkodobé či dlouhodobé nadstandardní smluvní podmínky
  • firem, které jsou majetkově anebo příbuzensky propojeny se zaměstnanci MPL KAUF spol. s r.o. anebo s dodavatelskými firmami


3.8. Účastníkem nemůže být osoba, která byla již dříve z Programu vyloučena.

4. Přidělování bodů

4.1. Body lze získat za koupi zboží u spol. MPL a zaplacení kupní ceny (platba hotově nebo fakturou).

4.2. MPL přiděluje Účastníkům Programu body:

• Body se sbírají za zakoupené zboží od 15. 9. do 15. 11. 2019. Body jsou připisovány na bodový účet jen v případě, že jsou zákazníci již zaregistrovaní. Registrace musí být učiněna nejpozději do 30. 9. 2019.

• Body jsou přičteny pouze v přípdě, že daná faktura je uhrazena během trvání Programu.
• Body jsou každý den připsány na bodový účet zákazníka. Body se načítají výhradně za nákupy materiálů od vybraných dodavatelů .

Vybraní dodavatelé: (řazeno abecedně) 

AMF
Armstrong
Baumit
Cemix
Ciret
CZ profil
DCD Ideal
Dehtochema
Den Braven
DK Mont
EJOT
EMOS
Fischer
HET
Inva
Isover
JAP
JUB
JUTA
KM Beta
Knauf Insulation
Knauf Praha
Kronospan
LIAS
Mapei
Mistral
Porfix
Presbeton
Quick Mix
Rigips
Rockwool
Scrigno
Stachema
Styroprofile
Styrotrade
Tamadex
Weber
Wienerberger
Xella

4.3. Hodnota bodu

  • 1 bod = 1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH) za nákup materiálů od vybraných dodavatelů
  • při nákupu přes eshop www.mpl-stavebniny.cz je přičtěn bonus ve výši 50 % ze získaných bodů, zaokrouhleno na celé body směrem dolů

5. Čerpání bodů

5.1. Body je možno vyměnit za odměnu z katalogu odměn zveřejněném na stránkách www.pestreodmeny.cz. V katalogu odměn. Jsou zde uvedeny jednotlivé odměny spolu s počtem bodů potřebných k jejich získání. 

5.2. Rezervace a doručení odměn
·        
Od 16. 11. do 30. 11. 2019 si může každý registrovaný zákazník, který splnil podmínky Programu, rezervovat odměny na http://www.pestreodmeny.cz. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na odměny.
·         Odměny budou doručeny obchodním zástupcem MPL nebo je možné odměny po domluvě vyzvednout na prodejně MPL. Termín doručení odměn je závislý na termínu zaplacení závazků vůči MPL KAUF, spol. s r.o.

5.3. Společnost MPL si vyhrazuje právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změny vývoje na trhu). V takových případech společnost MPL dodá Účastníkovi zboží srovnatelné kvality a druhu. MPL si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku budou na webových stránkách http://www.pestreodmeny.cz. Poukázka na odběr služeb je platná a použitelná do data, které je na poukázce vyznačeno. Parametry a zobrazení uvedené v katalogu dárků mají jen informativní charakter. K jednotlivým produktům patří pouze příslušenství uvedené v katalogu odměn.

5.4. Body z bodového účtu je třeba vyčerpat před ukončením účasti v Programu. Převod bodů na jiného Účastníka Programu není možný. Po ukončení členství v programu pozbývají všechny body platnost.

5.5. Pro čerpání bodů podle odst. 5.1. postačí, jestliže si Účastník Programu řádně a v souladu s těmito pravidly objedná odměnu z katalogu odměn na stránce http://www.pestreodmeny.cz/.

5.6. Účastník má možnost čerpat jednotlivé body v hodnotě do výše zůstatku bodů na svém bodovém účtu v části "konečný stav". Body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují a nelze je vyměnit za peníze.

5.7. Pro určení počtu použitelných bodů je rozhodující stav bodů na bodovém účtu a POTVRZENÍ TĚCHTO BODŮ ze strany MPL KAUF.

5.8. Odměna je objednána okamžikem, kdy Účastník po odeslání objednávky odměny obdrží potvrzující email zaslaný MPL.

5.9. Odeslanou objednávku nelze stornovat a body nelze připsat zpět na bodový účet. Objednávku rovněž nelze zpětně zrušit ani změnit. Odměna bude zákazníkovi osobně odevzdána zástupcem firmy MPL Kauf, spol. s r.o. Odměna bude Účastníkovi doručena v termínu od 10. 12. 2019, pokud nebude domluveno jinak se zástupcem MPL Kauf, spol. s r. o. V případě nedostupnosti odměny u některého z partnerů soutěže bude s Účastníkem domluveno náhradní plnění ať už v jiným typem dárku nebo změnou termínu dodání.

V případě, že Účastník nepřevezme odměnu, nelze zpětně poskytnout náhradu bodů.

5.10. Účastníkovi nebudou body uznány v následujících případech:

• jestliže bylo odebrané zboží vráceno
• body byly získány v rozporu s dobrými mravy
• body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem
• jestliže body byly získány z důvodů omylu nebo technické chyby systému
• jestliže nebylo odebrané zboží zaplaceno ve splatnosti
• jestliže se jedná o obaly, palety nebo dopravu

6. Zvláštní prohlášení, možnosti reklamace

6.1. Reklamace výpisu či nepřičtených bodů se provádí prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách http://www.pestreodmeny.cz/ nebo kontaktováním obchodního zástupce MPL.

6.2. Vyřizování reklamací zboží se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu organizátora, pokud přímo u výrobku není uvedeno jinak. Plná adresa je uvedena na průvodním dodacím listě. Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu Účastníka. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.

7. Ostatní ujednání

7.1. MPL je oprávněno kdykoli jednostranně změnit nebo upravit pravidla Programu. Jednotlivé změny nebo úpravy pravidel Programu budou k dispozici na stránkách http://www.pestreodmeny.cz

7.2. V případě, že nastanou skutečnosti těmito pravidly výslovně neupravené, je MPL oprávněno o těchto skutečnostech rozhodnout s konečnou platností bez možnosti odvolání.

7.3. MPL si vyhrazuje právo ukončit Program bez udání důvodu. Ukončení Programu bude oznámeno na stránkách http://www.pestreodmeny.cz/.

7.4. Účastník Programu dává MPL v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v Programu, předání vybrané odměny a pro další obchodní a marketingové účely MPL.

7.5. Účastník Programu rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele.

7.6. Účastí v Programu vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

Pravidla Programu nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2019.